2014 Ich ving mien sjlaopkamer neet miër

Download heej de partiture.

Artieste: Sandra & Marco featuring Wie Laater Wie Zaater

Ich ving mien sjlaopkamer neet miër

Couplet 1:
De sjtumming is good, de glazer zien vol
en ’t fiës nag neet gedáon.
Maar sjtiekem weit ich… ’t is hoëgsten tiéd,
langzaam aan nao hóes te gaon,
maar örges kump dèn wir die vraog:
“Wao wáas alwir mien thóes?”
Dus bön neet kwaod, det ich ’t waog:
“Nims dôw mich mei nao hóes?”

Refrein:
Ich ving mien sjlaopkamer neet miër,
nims dôw mich mei vur deze kiër?
Ich bliéf allein vur eine nach,
ich bön wir wêg öm kwart vur ach.
Ich ving mien sjlaopkamer neet miër,
nim mich tôch mei vur eine kiër!
’t Is allein vur deze nach,
ich bön wir wêg öm kwart vur ach.
La, la, la,…

Couplet 2:
Miene wage dae haet… navigasie d’r in,
det is ein sjtum zônger gezich.
Wat die Miep mich ouch zaet, ’t haet gênne zin,
ich zeuk die sjlaopkamer van dich.
Want kiék dao is nag sjteeds die vraog:
“Wao wáas ouch wir mien thóes?”
Dus bön neet kwaod, det ich ’t waog:
“Nims dôw mich mei nao hóes?”

Refrein (brug):
Jao, örges is ’t wie beheks,
wie kriég ich ´t gedáon?
’t Geit mich ech waal öm de seks,
kôm op en laot ôs gáon!

Refrein: herhalen